Logger Script
 
     
 
 
 
인사말 회사연혁 물류창고 및 공장 인증현황
   
특수볼트
특수볼트
특수볼트
  - 육각볼트  
  - 고장력육각볼트  
  - H/T 볼트  
  - T/S 볼트  
  - 육각렌치볼트  
  - 육각둥근머리렌치볼트  
  - 육각접시머리렌치볼트  
  - 톡스머리(별모양)  
  - 무두렌치볼트  
  - 스터드볼트  
  - 기초앙카볼트  
  - 셋트앙카볼트  
  - 케미칼앙카볼트  
  - 웨이지앙칼볼트  
  - 스트롱앙카  
  - 압력플러그  
  - 휀스용볼트  
  - 근각볼트  
  - 경첩볼트  
  - 나비볼트  
  - 쌤스볼트  
  - T - 볼트  
  - U - 볼트  
  - 아이볼트  
  - 지지대볼트  
  - 전산볼트  
  - 플라스틱볼트  
특수볼트
특수볼트
특수볼트
 
 
DIMENSIONAL STANDARDS (BOLTS) Unit : mm
Nom
Size
d
d1 H B C D D1 r K a-b E F h s
기준
치수
허용차 기준
치수
허용차 기준
치수
허용차 app
rox
app
rox
최소 반경 app
rox
최대 최대 최대 app
rox
기준
치수
허용차
M12 12 +0.7
+0.2
8 ±0.8 22 0
-0.8
25.4 20 20 0.8~1.6 2 0.7 0.6 25 +5
0
16 16 10 27 31.2 25 25 1.2~20 0.8 30
20 20 +0.8
-0.4
13 ±0.9 32 0
-1
37 30 29 2.5 0.9 35 +6
0
22 22 14 36 41.6 34 34 1.1 40
24 24 15 41 47.3 39 39 1.6~2.4 3 1.2 45
DIMENSIONAL STANDARDS (NUTS) Unit : mm
Nom
Size
d
Outsidedia.
external.
thread
H B C D D a-b E F h
기준치수 허용차 기준치수 허용차 approx approx 최소 최대 최대 최대 approx
M12 12 12 ±0.35 22 0
-0.8
25.4 20 20 0.5 0.6
16 16 16 27 31.2 25 25 0.8
20 20 20 ±0.4 32 0
-1
37 30 30 0.9
22 22 22 36 41.6 34 34 1.1
24 24 24 41 47.3 39 39 1.2