Logger Script
 
     
 
 
 
인사말 회사연혁 물류창고 및 공장 인증현황
   
특수볼트
특수볼트
특수볼트
  - 육각볼트  
  - 고장력육각볼트  
  - H/T 볼트  
  - T/S 볼트  
  - 육각렌치볼트  
  - 육각둥근머리렌치볼트  
  - 육각접시머리렌치볼트  
  - 톡스머리(별모양)  
  - 무두렌치볼트  
  - 스터드볼트  
  - 기초앙카볼트  
  - 셋트앙카볼트  
  - 케미칼앙카볼트  
  - 웨이지앙칼볼트  
  - 스트롱앙카  
  - 압력플러그  
  - 휀스용볼트  
  - 근각볼트  
  - 경첩볼트  
  - 나비볼트  
  - 쌤스볼트  
  - T - 볼트  
  - U - 볼트  
  - 아이볼트  
  - 지지대볼트  
  - 전산볼트  
  - 플라스틱볼트  
특수볼트
특수볼트
특수볼트
 
 
Dimensions Unit : mm
Designation
of Thread
Gaugen Line Hexagon Socket Length  K E d2
Major D. Pitch D1 a B m approx 최소 ref
Basic
Size
Tolerance 최대 최소
1/8-28
9.728 9.147 3.97 ±0.91 5 4.0 3.5 8 1.3 1.5 8.2
1/4-19
13.157 12.301 6.01 ±1.34 6 5.0 4.5 11 1.5 1.5 11.0
3/8-19
16.662 15.806 6.35 ±1.34 8 6.0 5.5 12 1.5 1.5 14.4
1/2-14
20.955 19.793 8.16 ±1.81 10 7.0 6.5 15 2 1.5 18.0
3/4-14
26.441 25.279 9.53 ±1.81 14 9.5 7.5 17 2 2 23.0
1-11
33.249 31.770 10.39 ±2.31 17 11.0 9.0 19 3 2 29.0
1-1/4-11
41.910 40.431 12.70 ±2.31 22 12.5 10.5 22 3 2 38.0
1-1/2-11
47.803 46.324 12.70 ±2.31 22 12.5 10.5 22 3 2 44.0
2-11
59.614 58.135 15.88 ±2.31 27 12.5 10.5 26 3 2 55.5